I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 574.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983),
 3. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013 r. z późn. zm.

§2

 1. Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną, cele i zadania oraz tryb pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
 2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
  1) Biblioteka – należy przez to rozumieć – Miejską Bibliotekę Publiczną w Bukownie,
  2) Dyrektor – należy przez to rozumieć – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie,
  3) Zakres czynności – należy przez to rozumieć zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień wyznaczony dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§3

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§4

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej.
 4. Zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.
 5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy, kultury i czytelnictwa.
 6. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu rozwijania i zaspakajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki.

III. ZASADY KIEROWANIA BIBLIOTEKĄ

§5

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor Biblioteki jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo we wszystkich kwestiach organizacyjnych i merytorycznych pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik Biblioteki.

§6

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy.
 2. Wykonywanie w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Realizacja zadań statutowych i planów Biblioteki.
 4. Gospodarka finansowa, w tym gospodarowanie mieniem instytucji, polityka kadrowa.
 5. Opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów i sprawozdań.
 6. Wydawanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki.

IV. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§7

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 3. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
 4. Siedziba główna Biblioteki mieści się w Bukownie przy ul. Kolejowej 3.

§8

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 3. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece otrzymuje szczegółowy zakres czynności.

§9

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Administracyjny;
 2. Dział Księgowości;
 3. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
 4. Dział Udostępniania Zbiorów;

W ramach działu Udostępniania Zbiorów funkcjonują:

 • 4.1. Biblioteka Centralna w skład, której wchodzą:
  a) Wypożyczalnia literatury pięknej,
  b) Wypożyczalnia popularno-naukowa,
  c) Czytelnia ogólna,
  d) Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży,
  e) Czytelnia internetowa.
 • 4.2. Filie:
  a) Filia Nr 1 przy ul. Wodącej,
  b) Filia Nr 2 przy ul. Wiejskiej,
  c) Filia Nr 3 przy ul. Olkuskiej.

V. PODSTAWOWE ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§10 DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 1. Pracą działu kieruje Dyrektor, który nadzoruje właściwą organizację pracy Działu, należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Do zadań Działu Administracyjnego należy:

  2.1. W zakresie spraw kadrowych:
  a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biblioteki,
  b) organizowanie i prowadzenie ewidencji kadrowej,
  c) prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
  d) prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  e) gromadzenie, przechowywanie i aktualizacja dokumentacji osobowej, ewidencja – rozliczenie obecności w pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień chorobowych i innych nieobecności.

  2.2. W zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych i zaopatrzenia:
  a) obsługa kancelaryjna i administracyjna Biblioteki,
  b) zaopatrywanie Biblioteki w niezbędny sprzęt, druki i inne materiały,
  c) prowadzenie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
  d) przygotowanie projektów umów cywilno – prawnych,
  e) prowadzenie innych zadań organizacyjnych (skarg, wniosków itp.),
  f) prowadzenie wysyłki korespondencji,
  g) prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej.

  2.4. W zakresie spraw bhp i ppoż:
  a) współdziałanie z podmiotem, który wykonuje zadania w zakresie bhp i ppoż.

  2.5. W zakresie bezpieczeństwa informacji:
  a) opracowanie dokumentacji w zakresie polityki bezpieczeństwa, przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  b) ochrona danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece,
  c) monitorowanie zabezpieczeń danych osobowych.

  2.6. W zakresie obsługi i konserwacji:
  a) utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i na zewnątrz,
  b) konserwacja pomieszczeń i urządzeń,
  c) ochrona mienia,
  d) zlecania i nadzór prac remontowych,
  e) zapewnienie porządku, bezpieczeństwa, higieniczno- sanitarnych warunków pracy,
  g) obsługa i konserwacja urządzeń, drobne naprawy, zlecenie napraw.

  2.7. W zakresie obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych, automatyzacji:
  a) administrowanie siecią komputerowa, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego pod względem technicznym,
  b) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci komputerowej w Bibliotece,
  c) nadzór nad sprawnym działaniem programów bibliotecznych w Bibliotece,
  d) rozwijanie sieci komputerowej w Bibliotece,
  e) rozwijanie i wzbogacanie oferty Biblioteki w techniki informatyczne,
  f) przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, gwarancji, programów, licencji itp.,
  g) zabezpieczenie sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk przed 5 ingerencją osób nieupoważnionych oraz zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi,
  h) wypełnianie obowiązków związanych z techniczną stroną serwisu internetowego Biblioteki,
  i) wsparcie techniczne w zakresie obsługi programów, w których uczestniczy Biblioteka.

§11 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 1. Pracą Działu Księgowości kieruje Główny Księgowy, który odpowiada przed Dyrektorem za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Do zadań Działu Księgowości należy:

  2.1. W zakresie finansowo-księgowym:
  a) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej,
  b) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Biblioteki,
  c) kontrola poprawności dokonywania operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania,
  d) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  e) kontrola realizacji przychodów i kosztów,
  f) współdziałanie z pracownikami i instytucjami w zakresie spraw finansowo-księgowych,
  g) przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej.

  2.2. W zakresie planowania i sprawozdawczości:
  a) opracowywanie planów finansowych oraz ich zmian w toku realizacji budżetu,
  b) analiza prawidłowego przebiegu wykonania budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz dyscypliny budżetowej,
  c) sporządzanie sprawozdań finansowych.

  2.3. W zakresie kadrowo-płacowym:
  a) sporządzanie i prowadzenie kartotek osobowo-płacowych,
  b) sporządzanie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń, itp.,
  c) prowadzenie dokumentacji w zakresie składek i zasiłków z ubezpieczenia 6 społecznego,
  d) prowadzenie dokumentacji w zakresie podatków,
  e) prowadzenie dokumentacji w zakresie ubezpieczenia osób i mienia.

  2.4. W zakresie prowadzenia rozliczeń pieniężnych:
  a) prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych oraz ich ewidencja,
  b) kontrola obrotów środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach bankowych,
  c) kontrola prawidłowości przechowywania wartości pieniężnych w kasie,
  d) współdziałanie z bankami w zakresie obsługi rozliczeń bezgotówkowych.

  2.5. W zakresie gospodarki środkami materialnymi:
  a) prowadzenie ewidencji składników majątkowych; 
  b) przestrzeganie obowiązujących terminów przeprowadzania inwentaryzacji,
  c) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych.

§12 DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik Administracyjny, który odpowiada przed Dyrektorem za właściwą organizację pracy działu i należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów obsługuje centralę i filie biblioteczne.
 2. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

  2.1. W zakresie gromadzenia:
  a) rozeznanie potrzeb czytelniczych,
  b) planowanie struktury zbiorów,
  c) zamawianie i realizacja zakupów zbiorów (zakup, dar, wpływy za zagubione i inne),
  d) tworzenie katalogu centralnego,
  e) prowadzenie ewidencji sumarycznej i szczegółowej zbiorów,
  f) prowadzenie centralnej rejestracji przybytków i ubytków,
  g) planowanie i realizacja procesów ubytkowania zbiorów,
  h) uzgadnianie ilościowe i wartościowe zbiorów z Działem Księgowości,
  i) planowanie i realizacja zakupu materiałów bibliotecznych,
  j) planowanie i realizacja okresowej kontroli zbiorów w Bibliotece,
  k) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności merytorycznej Biblioteki.

§13 DZIAŁ UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW

 1. Pracą Działu kieruje Dyrektor, który nadzoruje właściwą organizację pracy Działu, należyte wykonanie zadań objętych zakresem działania.
 2. Do zadań Działu Udostępniania należy:

  2.1. W zakresie Czytelni Ogólnej:
  a) prezencyjne udostępnianie zbiorów czytelni (książek oraz czasopism),
  b) prezencyjne udostępnianie zbiorów regionalnych,
  c) praca z czytelnikiem,
  d) udzielanie informacji bieżącej,
  e) prowadzenie kart akcesji czasopism,
  f) bieżąca konserwacja zbiorów,
  g) prowadzenie dokumentacji statystycznej.

  2.2. W zakresie wypożyczalni i filii:
  a) udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu,
  b) udzielanie informacji bieżącej,
  c) praca z czytelnikiem,
  d) bieżąca konserwacja zbiorów,
  e) prowadzenie dokumentacji statystycznej,
  f) windykacja niezwróconych materiałów bibliotecznych,
  g) pobieranie i rozliczanie opłat, kaucji oraz należności za przetrzymanie bądź zniszczenie materiałów bibliotecznych.

  2.3. W zakresie Czytelni Internetowej:
  a) obsługa użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych (programów komputerowych i Internetu) i innych urządzeń dostępnych w Bibliotece,
  b) obsługa użytkowników poszukujących informacji regionalnej w Internecie,
  c) prowadzenie dokumentacji statystycznej,
  d) udzielanie informacji bieżącej,
  e) praca z czytelnikiem,
  f) prowadzenie dokumentacji statystycznej,
  g) pobieranie i rozliczanie opłat i należności za usługi świadczone w Bibliotece,
  h) bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń znajdujących się w Czytelni internetowej.

  2.4 W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
  prowadzenie różnych form popularyzacji książek i czasopism dla różnych grup wiekowych i społecznych:
  a) konferencji,
  b) wykładów,
  c) lekcji bibliotecznych,
  d) warsztatów edukacyjnych,
  e) zajęć literackich i edukacyjnych,
  f) spotkań czytelniczych,
  g) kursów komputerowych.

VI. SKARGI I WNIOSKI

§14
 1. Uwagi i wnioski w zakresie funkcjonowania Biblioteki użytkownicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom.
 2. Do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki – właściwy jest Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15
Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny Biblioteki.