§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bukownie, zwanej dalej Biblioteką.
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.

§ 2. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Biblioteką.
 3. W przypadku gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3. ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczona jest w miejscach do tego celu przeznaczonych w Bibliotece oraz na stronie internetowej, ponadto informacja ta może być przesłana na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

§ 4. OPŁATY ZA IMPREZY

 1. Imprezy są bezpłatne, a treści przekazywane w trakcie imprezy mają charakter edukacyjny.

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez prowadzącego zajęcia o ich organizacji (w niektórych przypadkach otrzymuje formularz zgłoszenia uczestnika na zajęcia).
 2. W trakcie zajęć otwartych, prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.
 3. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność.
 4. W wycieczkach edukacyjnych osoby niepełnoletnie uczestniczą wraz ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym. Biblioteka zobowiązuje się do zapewnienia prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić rodzice/opiekunowie prawni. Rodzic/ opiekun prawny pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność po wyrażeniu pisemnej zgody.
 5. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem.
 6. Biblioteka nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich rodzice/opiekunowie prawni.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Biblioteki.
 10. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 11. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie imprez decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 6. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z BIBLIOTEKĄ

 1. Podmioty współpracujące z Biblioteką tj. organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne formy zorganizowanej działalności korzystają z obiektu Biblioteki po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.
 2. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami zobowiązane są do posiadania oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach
 3. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i prowadzącego imprezę.
 2. Biblioteka oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.